Skolledning

Välkommen till oss på Stora Högaskolan!

Vår skola är en F-9 skola med drygt 800 elever. En till synes stor skola där det personliga mötet är påfallande nära och en viktig del i vårt arbete för att eleverna ska få möjlighet att växa, utveckla förmågor och intressen.

Vårt skolledarskap handlar om hur verksamheten ska kunna ledas med utgångspunkt i rektors nationella uppdrag och styrsystemets principer så att utveckling sker i riktning mot ökad måluppfyllelse.

Som pedagogiska ledare och chefer för lärarna och övrig personal i skolan har vi bland annat det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen och för att skolans resultat följs upp och utvärderas. En viktig del i detta arbete är att integrera ämnesövergripande kunskapsområden så att eleverna får en möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som helhet.

Ledord som etik, mångfald, jämställdhet, lagarbete, öppenhet och delaktighet är viktiga beståndsdelar i vårt ledarskap. Vi vill att arbetet ska präglas av en kreativ, lärande och orädd miljö där våra medarbetare och elever kan växa och ta plats.

En långsiktig syn på lärande är viktigt. Det handlar om att vi som pedagoger ser lärandet som en process hos den enskilda eleven. Här ligger fokus på att få syn på och förstå sitt eget lärande. När eleven själv ser och tar ansvar för sitt lärande kan man nå långsiktiga framgångsrika lärprocesser. Lärprocessen ska ses utifrån ett helhetsperspektiv. Lärandet sker i ett sammanhang där nya kompetenser tillämpas.

Vi betonar en helhetssyn på den pedagogiska verksamheten och i mötet med alla elever. Vi ser olikheter som möjligheter och utmaningar i den pedagogiska vardagen. Att i samverkan utgå från olika perspektiv och samarbeta kring elever för att få ett helhetsperspektiv är en viktig utgångspunkt. Vår målsättning är att arbeta förebyggande, undanröja hinder i och utveckla lärmiljöer samt följa upp, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten.

”Den som inte ständigt förbättrar sig upphör till slut att vara bra.”

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en god kamratskap, såväl i elev- som personalgrupperna. Vi tror att en trygg uppväxt och relation är en viktig förutsättning för lusten att lära. Trivsel och trygghet är viktiga delar för en personlig kunskapsutveckling som skapar goda möjligheter inför framtiden.

För oss skolledare är det viktigt att ha en nära kontakt med elever, lärare och föräldrar.  Vi vill vara med och inspirera till lärande där öppenhet och delaktighet skapar förutsättningar för att våra elever ska lyckas bra i skolan.

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor om vår verksamhet och om det goda arbetet som vi alla gör på Stora Högaskolan.

Välkommen att besöka oss på skolan!

Helena, Ann, Patrik och Johan